Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Begrippen: opdrachtgever: de contractuele wederpartij van VoedjeVrij. Leeractiviteit: (online) adviezen, workshops, lezingen, cursussen en trainingen. Incompany: op locatie van de opdrachtgever / locatie door de opdrachtgever geregeld.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de VoedjeVrij sluit.
1.3 In onderling overleg kunnen deze voorwaarden gewijzigd worden.
1.4 Een overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtgever schriftelijk met een door VoedjeVrij gedaan voorstel instemt (akkoord per e-mail volstaat en heeft de voorkeur) of door inschrijving voor een leeractiviteit van VoedjeVrij en betaling van de daarmee gepaard gaande (1e) betaling(stermijn).

2. Prijs, facturering en betalingsvoorwaarden
2.1 VoedjeVrij hanteert tarief en betalingswijze zoals in de overeenkomst aangegeven.
2.2 Voor leeractiviteiten geldt het btw-tarief van 21%. Het btw-identificatienummer is NL001808847B57.
2.3 Facturering vindt plaats nadat opdrachtgever heeft ingestemd met het door VoedjeVrij gedane voorstel.
2.4 De opdrachtgever maakt het verschuldigde bedrag over naar de opgegeven rekening.
2.5 De opdrachtgever voldoet de betaling uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum of het betaalverzoek. Of eerder indien VoedjeVrij en de opdrachtgever dit zijn overeengekomen.
2.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever aan VoedjeVrij de wettelijke rente verschuldigd en evenals alle door VoedjeVrij gemaakte incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk.
2.7 In geval van incompany en overige activiteiten ‘op locatie’ zijn de kosten van eventuele locatiehuur, parkeren, audiovisuele middelen en catering voor rekening van de opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen.
2.8 In geval van incompany en overige activiteiten ‘op locatie’ rekent VoedjeVrij reiskosten vanaf Heemstede à €0,30 per kilometer. Tevens extra kosten indien de reistijd langer dan 30 minuten (enkele reis) bedraagt: per kwartier 12.50 euro extra. Tenzij anders overeengekomen.
2.9 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zijn alle vorderingen van VoedjeVrij en de verplichtingen van opdrachtgever jegens VoedjeVrij onmiddellijk opeisbaar.

3. Annulering
3.1 Gehele of gedeeltelijke annulering door de opdrachtgever dient altijd schriftelijk te geschieden.
3.2 In geval van annulering van een leeractiviteit (behalve individuele adviezen) is de opdrachtgever VoedjeVrij een vergoeding verschuldigd: – bij annulering tussen de 8 en 4 weken voor de geplande start: 50% van de overeengekomen prijs – bij annulering tussen de 4 en 2 weken voor de geplande start: 80% van de overeengekomen prijs – bij annulering 2 weken voor de geplande start: 100% van de overeengekomen prijs.
3.3 In geval van annulering van een individueel advies(traject) (behalve online) is de opdrachtgever VoedjeVrij een vergoeding verschuldigd: – bij annulering tussen de 4 en 2 weken voor de geplande start: 50% van de overeengekomen prijs – bij annulering tussen de 2 weken en 5 dagen voor de geplande start: 75% van de overeengekomen prijs – bij annulering binnen 5 dagen voor de geplande start: 100% van de overeengekomen prijs.

3.4 In geval van annulering van een individueel online voedingsadviesadvies is de opdrachtgever VoedjeVrij een vergoeding verschuldigd: bij annulering binnen 2 dagen voor de geplande start: 100% van de overeengekomen prijs.

4. Auteurs- en eigendomsrecht
4.1 Op al het gebruikte materiaal van VoedjeVrij geldt auteursrecht van VoedjeVrij. De opdrachtgever mag verwijzen naar dit materiaal mits deze tekst inclusief link wordt vermeld: “Door Ingrid van VoedjeVrij. Kijk op www.VoedjeVrij.nl voor meer informatie en een gratis cadeau’”.
4.2 Het materiaal van VoedjeVrij mag niet worden verveelvoudigd of verspreid zonder schriftelijke toestemming van VoedjeVrij.

5. Vertrouwelijkheid
5.1 VoedjeVrij behandelt alle persoonlijke gegevens van opdrachtgever vertrouwelijk.
5.2 VoedjeVrij staat geen informatie van opdrachtgever af aan derden.

5.3 Zie ook de privacy- en cookiepolicy voor verdere informatie.

6. Aansprakelijkheid
6.1 VoedjeVrij is niet aansprakelijk als de beoogde resultaten niet worden behaald. Het behalen van resultaten is afhankelijk van de achtergrond, toewijding, verlangen, inzet en motivatie van opdrachtgever. VoedjeVrij neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.
6.2 VoedjeVrij is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VoedjeVrij is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
6.3 VoedjeVrij is niet aansprakelijk voor schade geleden wanneer VoedjeVrij verwijst naar een derde partij of internetsite waar VoedjeVrij goede ervaringen mee heeft. Het is de plicht van de opdrachtgever te verifiëren of de dienstverlening, producten of te downloaden informatie en producten van dergelijke partijen veilig is.
6.4 VoedjeVrij kan nimmer verantwoordelijk zijn voor schade die voortvloeit uit adviezen die door VoedjeVrij aan opdrachtgever zijn verstrekt. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem uitgevoerde activiteiten, keuzes en werkwijzen.
6.5 VoedjeVrij is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van (wijzigingen in) inhoud of materiaal van de leeractiviteit, van toepassing van het geleerde door de deelnemer, noch voor enige andere directe / indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.

7. Ontbinding overeenkomst en overmacht
7.1 VoedjeVrij kan de overeenkomst verbreken en deelname aan een leeractiviteit limiteren, uitstellen of beëindigen zonder terugbetaling of kwijtschelding van nog te incasseren betalingen als een deelnemer verstorend wordt of moeilijk om mee te werken, zich niet aan richtlijnen houdt of deelname van andere deelnemers verstoort.
7.2 VoedjeVrij hoeft enige verplichting jegens de opdrachtnemer niet na te komen in geval een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld van VoedjeVrij (overmacht). Het gaat om alle van buiten komende oorzaken (volgens de wet, een rechtshandeling, een pandemie of in het verkeer geldende opvattingen) waarop VoedjeVrij geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor VoedjeVrij niet in staat is verplichtingen na te komen.
7.3 VoedjeVrij kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan mag elke partij de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
7.4 Wanneer VoedjeVrij tijdens het intreden van overmacht verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, heeft VoedjeVrij recht op vergoeding naar rato van het totale bedrag van de overeenkomst. Als opdrachtgever op dat moment al meer heeft voldaan dan uiteindelijk op basis van het slechts gedeeltelijk geleverde is verschuldigd, is VoedjeVrij verplicht het door opdrachtgever teveel betaalde bedrag terug te storten.

8. Toepasselijk recht en geschillen
8.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij VoedjeVrij partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
8.2 De rechter in de vestigingsplaats van VoedjeVrij is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft VoedjeVrij het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.